ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมโชค 2 ชั้น กับ DVD Thailand YellowPages

0

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมโชค 2 ชั้น กับ DVD Thailand YellowPages
ผู้โชคดีได้รับรางวัล Gift Voucher Tesco Lotus 2,000 บาท ได้แก่

1. คุณสายพิณ อรุณประภากุล โทร. 06-1819-85XX
2. คุณดวงใจ นันทเดชวงศ์ โทร. 08-3299-28XX
3. คุณชนกานต์ เกษรมาลา โทร. 08-6621-65XX
4. คุณฉวีวรรณ เมืองประชา โทร. 09-5619-06XX
5. คุณมงคล พูลสวัสดิ์ โทร. 09-2457-93XX

ผู้โชคดีได้รับรางวัล Gift Voucher Tesco Lotus 500 บาท ได้แก่
1. คุณรุ่งนภา ธรรมบุญ โทร. 08-2866-29XX
2. คุณพลังนวพล ธัมวรวัฒน์ โทร. 09-5827-18XX
3. คุณจิตราภา บุญสงเคราะห์ โทร. 08-9793-31XX
4. คุณกัญญลักษณ์ เศรษฐ์เสรีกุล โทร. 08-9927-82XX
5. คุณเกียรติสิน ลิ่มบุตร โทร. 08-1910-16XX
6. คุณพิศมัย เวชอนันทนรักษ์ โทร. 08-1829-03XX
7. คุณสาคร โมฬา โทร. 08-6322-67XX
8. คุณพวงเพชร นิยม โทร. 09-2182-56XX
9. คุณมาลี นิยมสุข โทร. 08-5344-48XX
10. คุณเรียม แตงไทย โทร. 08-0270-87XX
11. คุณโชติกา ตั้งกิจชัย โทร. 08-5407-22XX
12. คุณจุมพล ตัณฑโอภาส โทร. 08-9056-23XX
13. คุณสุภาภรณ์ แจ้งศรี โทร. 08-7677-73XX
14. คุณฉวีวรรณ ศรีสง่า โทร. 08-7557-60XX
15. คุณรุ่งนภา ติยะบุตร โทร. 09-8581-89XX
16. คุณภานุมาศ จูงใจ โทร. 09-5418-61XX
17. คุณอรรถพล แซ่ติ่ง โทร. 08-6419-23XX
18. คุณนิตยา สิงห์สุมาลี โทร. 08-9899-86XX
19. คุณดลกมล สุบรรณพงษ์ โทร. 09-7493-96XX
20. คุณมะลิ วงษ์ฤทธิ์ โทร. 09-6162-32XX
21. คุณจิตตา สีแดง โทร. 06-3269-86XX
22. คุณปิยะนาฎ ไชยบุตร โทร. 08-6385-96XX
23. คุณขนิษฐา เกียรติโกศลกิจ โทร. 08-1492-14XX
24. คุณต่อชัย ตรีกาญจนานันท์ โทร. 08-9454-39XX
25. คุณชัยวิทย์ เจนพิชัย โทร. 09-4254-23XX
26. คุณวัฒนาพร ขุนพิทักษ์ โทร. 09-2393-65XX
27. คุณสุกัญญา กำทองจักรี โทร. 06-1720-27XX
28. คุณสมหญิง หรั่งชะเอม โทร. 09-2641-38XX
29. คุณวัจนาภรณ์ สุขสุพุฒิ โทร. 09-0989-21XX
30. คุณธันยากานต์ วงศ์กิจกรชัย โทร. 08-1844-29XX

รอรับการติดต่อกลับจากทีมงาน Thailand YellowPages

สำหรับผู้โชคดีได้รับรางวัล Gift Voucher Tesco Lotus 2,000 บาท ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง
พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย สำนักงานใหญ่ อาคารวานิช 2 เลขที่ 1126/2 ชั้น 27
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2262-8888
และผู้โชคดีได้รับรางวัล Gift Voucher Tesco Lotus 500 บาท ต้องยืนยันสิทธิ์ส่งสำเนาบัตรประชาชนกลับมาที่ บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย

3,148 views


About Author